APT Key-Fehler

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys [KEY, den Synaptic als Fehler ausgibt]
und gut is‘